Kết quả hoạt động trong 10 năm (2011-2021)

Một số dự án đã được thực hiện trong 10 năm vừa qua Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng...