Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Mục tiêu phát triển

1.Tầm nhìn

Trung tâm định hướng phát triển thành một đơn vị có thương hiệu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyen về nghiên cứu và triển khai áp dụng các công nghệ mới thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp, góp phần nâng cao sinh kế cộng đồng nông thôn và nâng tầm vị thế về khoa học công nghệ lĩnh vực nông – lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

2. Sứ mạng

Trung tâm có sứ mạng nghiên cứu, triển khai áp dụng các công nghệ mới, sản phẩm mới từ các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp vào thực tiễn sản xuất cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và Quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi

Sáng tạo, thực tế, hiệu quả, bền vững và dễ áp dụng.

4. Nhóm mục tiêu

Xây dựng và phát triển trung tâm theo hướng tự chủ và có đóng góp hiệu quả cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tài chính cho trường; Đồng thời xây dựng thực hiện các hoạt động theo hướng nghiên cứu, phát triển gắn với xây dựng mạng lưới trao đổi học tập, nghiên cứu và ứng dụng.