card & những con số nổi bật

30
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
70
THẠC SỸ, TIẾN SỸ ĐƯỢC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
6000
HỘ DÂN/ CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC HƯỞNG LỢI
20
ĐỐI TÁC/ TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC